Подробно търсене

Условия при записване

Посредством предоставената по-долу информация бихме искали да запознаем нашите клиенти с условията за записване, застъпени в нашия договор за оргaнизирано пътуване.

1. Права и задължения на туроператора

 • ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • Да осигури задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуване извън страната в стандартните условия на застрахователните
 • дружества и предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица по направената застраховка.
 • По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова от други рискове по време на пътуването.
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора без да носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не извърши плащанията в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява.
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже по собствено усмотрение пътуването на ПОТРЕБИТЕЛЯ при наличието на следните основателни причини: нетрезво състояние, непристойно и агресивно поведение, пътуване с цел незаконна търговия или контрабанда и други прояви , свързани с обзпокояването на останалите пътници по съответната програма.

2. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, валиден 6 месеца преди датата на пътуване/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България и съответната изисквана сума дневни пари.
 • Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, ненавършило 18 години, което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено родителско разрешение от другия родител)
 • Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия договор срокове стойността на туристическите услуги.
 • Да спазва законите на страната, за която пътува.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащането на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 60 лв., ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

3. Отговорност на страните

 • В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ТУРОПЕРАТОРА на услугите по настоящия договор, той се задължава да компенсира на ПОТРЕБИТЕЛЯ надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
 • Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако се наложи отмяна на пътуването поради не набран необходим минимален брой участници, или ако отмяната се дължи на непреодолими пречки. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях, която е за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./ Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:
  • Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
  • Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ
  • Загуба или повреда на багажа по време на пътуването
  • Отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ
  • Недопускане от страна на митническите и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе от България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия договор, ако причините за това се дължат на: ПОТРЕБИТЕЛЯ действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора; непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. ХОТЕЛИЕРЪТ се задължава да предостави на ТУРОПЕРАТОРА всички документи за продажбата на продукта, определени от Закона за туризма и притежаващи всички необходими реквизити.
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност при значителна промяна в някои от съществените клаузи на настоящия договор, да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ, а той от своя страна се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА. Приемането на промени се удостоверява с допълнително споразумение към договора. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме промените, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложеното, той може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като ТУРОПЕРАТОРА му възстановява платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на договора.

4. Анулации и неустойки

В случай на анулация на пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:

 1. Условия за анулаци при пътуване в чужбина:
  • до 60 дни преди датата на пътуването – без неустойки;
  • от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – размера на депозита;
  • от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 50% от стойността на пътуването;
  • от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – 80% от стойността на пътуването;
  • по-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването;
 2. При пътуване в страната:
  • до 20 дни преди датата на пътуването – без неустойки;
  • от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;
  • от 13 до 7 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването;

5. Рекламации и спорове

 • В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея.
 • Всички спорове по изпълнение на настоящия договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане до компетентен български съд.

6. Други

 • Всяка от страните може да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен договора.
 • Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на договора се извършва в писмена форма.
 • При изменение на договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването.